Bột mịn đá vôi trắng mã hiệu M10

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.3%
Hàm lượng (Content) SiO2 8 - 10
Hàm lượng (Content) Al2O3 0%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 >94%
Độ mịn hạt   10
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >94%
Hàm lượng cacbon   0%