Báo cáo thường niên năm 2016

  CTY CP KHOÁNG SẢN NGHỆ AN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
         HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                          Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

Số :…./2017 / BC – HĐQT                                    TP Vinh, ngày 08 tháng 05 năm 2017
 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
                                 Kính thưa các quý vị đại biểu
                                 Kính thưa các quý vị cổ đông
Hôm nay đại hội cổ đông thường niên Công ty được tổ chức, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt HĐQT gửi tới các quý vị lời chào trân trọng nhất, đồng thời báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, đề  ra phương hướng hoạt động SXKD năm 2017 với các nội dung chính như sau
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM  2016
1.Đặc điểm tình hình và đánh giá Tổng quát hoạt động
Năm 2016 tình hình tăng trưởng kinh tế và thương mại Thế giới cũng như trong Nước thấp hơn so với dự báo, với những diễn biến khó lường  ảnh hưởng đến hoạt đông SXKD của đơn vị
Bên cạnh đó do cơ chế chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi gây bất lợi đối đối với ngành khai thác và chế biến khoáng sản. Nhiều Doanh nghiệp  trong và ngoài Tỉnh đã phải đóng cửa Mỏ hoặc sản xuất chế biến cầm chừng  trong  đó có Công ty chúng ta cũng  không  gặp ít khó khăn. Trước tình hình đó HĐQT đã bám sát theo dõi chỉ đạo giám sát chặt chẽ  hoạt động của ban Giám đốc  Công ty cũng như các Xí nghiệp, các công ty con nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty ổn định, và cử lãnh đạo tập đoàn Tân Long về Công ty trực tiếp chỉ đạo  mọi  hoạt động SXKD trong những thời điểm gay cấn nhất, tập trung giải quyết  khó khăn về thị trường tiêu thụ đặc biệt về mặt tài chính.
 
2. Tình hình thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Ngày 07/07/2016 Công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thường  niên năm 2016 thành công tốt đẹp, theo đó HĐQT đã triển khai  thực hiện Nghị quyết đại hội chỉ đạo sâu sát, toàn diện, cụ thể. Trước bối cảnh tình hình tài chính khó khăn  mất cân đối, HĐQT đã tìm mọi biện pháp, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng  mỏ đá xây dựng Lèn dầu Trù Sơn Đô lương, nộp tiền sử dụng đất và xây dựng cơ sở hạ tầng dự án tổ hợp khu dân cư Bình Minh, tiền nộp phạt và truy thu thuế của những năm trước đây theo quyết định của Cục thuế Nghệ An. HĐQT đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện để  nhằm  đưa Công ty vượt qua những  khó khăn thách thức hiện tại, cố gắng từng bước đi vào ổn định, với phương châm bằng mọi cách phải nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm tạo sức cạnh tranh cao về chất lượng cũng như giá cả các sản phẩm sản xuất tại XN đá trắng Châu Hồng và Công ty CP bột đá vôi trắng Siêu mịn Nghệ An. Thúc đẩy, mở rộng thị phần trong và ngoài nước  lấy lại hình ảnh Doamh nghiệp đã tạo lập bấy lâu nay
 
2.1  Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận  năm 2016
Trong năm 2016  kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ nên không có cổ tức để  chia
 

STT

Chỉ tiêu hợp nhất

Đơn vị tinh

Giá trị

Tỷ lệ

1

Lợi nhuận trước thuê ( Lỗ )

Triệu đồng

-16.747

 

2

Thuế TNDN

 

0

 

3

Lợi nhuận sau thuế

 

0

 

4

Quỹ đầu tư phát triển

 

0

 

5

Quỹ dự phòng Taì chính

 

0

 

6

Quỹ khen thưởng phúc lợi

 

0

 

7

Cổ tức

 

0

 

8

Quỹ thưởng BQL

 

0

 

 
2.2 Thực hiện chi trả  thù lao Hội  đồng quản trị , BKS  năm 2016
 Trong năm Hội đồng Quản trị đã chi trả đầy đủ  thù lao HĐQT và Ban kiểm soát  theo tinh thần  nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên  năm 2016 đã đề ra
 
2.3  Thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2016
     - Tổng doanh thu hợp nhất   đạt :  1.111.793.328.841
     - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất  ( Lỗ )  16.747.202.095
Nguyên nhân: Năm 2016 do chính sách thay đổi của Nhà  nước về ngành nghề kinh doanh và khai thác chế biến khoáng sản nói chung với mục đích hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô chưa qua chế biến hoặc chế biến chưa sâu  
 Do vậy trong  năm vừa qua chỉ xuất khẩu được 8000 tấn đá hộc, thấp nhất từ trước tới nay. Nhìn chung các Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng đá thô do bị hạn chế trong vấn đề xuất khẩu đã quay sang cạnh tranh thị trường trong nước đua nhau xây dựng nhà máy chế biến bột đá, phá giá thị trường cạnh tranh nhau khốc liệt  điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đối với chúng ta. Bên cạnh đó nguyên nhân chủ quan vẫn hiện hữu ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD

 • Tại XN Châu Hồng Sản lượng khai thác không đạt như kế hoạch đề ra  đã ảnh hưởng  đến  thu nhập người lao động cũng như giá thành sản phẩm dẫn tới sức cạnh tranh thấp
 • Tại XN Nam cấm  việc triển khai dây chuyền 2 vào SX chưa thực hiện, giá thành SX còn cao sức cạnh tranh thấp  cả  2 yếu tố trên  ảnh hưởng đến vấn đề tiêu thụ
 • Về  nhân tố con người  rất quan trọng ,nhìn chung  bộ máy tổ chức  như  năng lực con người  còn nhiều  hạn  chế chưa  đáp ứng được với  nhiệm vụ trước  tình hình  diễn biến  thị trường đầy khắc nghiệt và biến động  hiện nay
 • Công tác tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế   một mặt thị trưỡng cũ và truyền thống mất đi , thị trường mới chưa được khai thác

 
II.  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT  NĂM 2017
Năm 2017 kinh tế trong nước cũng như thế giới được dự báo sẽ khởi sắc hơn  năm 2016, tuy nhiên các Doanh nghiệp vẫn phải đối măt với  những khó khăn thách thức  với những rủi ro thực tại cũng như tiềm ẩn đó là: vốn, công nghệ, cơ chế chính sách của Nhà nước, đặc biệt nghành nghề khai thác và chế biến Khoáng sản, các Doanh nghiệp này sẽ cạnh tranh nhau khốc liệt  giành giật thị trường. Vì vậy muốn ổn định, tồn tại và phát triển chúng ta phải có đốí sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả:
1.Tăng  cường công tác chỉ đạo, sâu sát về mọi mặt để doanh nghiệp dần ổn định và phát triển nhằm đạt được mục tiêu kế hoach theo tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra trong năm 2017
2.Giữ vững phát triển thị trường đã có, đồng thời tìm kiếm thị trường tiềm năng mới trong nước cũng như  nước ngoài để  phát huy  hết  năng lực sản xuất  của mỏ Châu Hồng cũng như tại Công ty CP bột đá vôi  trắng Siêu  mịn Nghệ An
3.Chấn chỉnh lại công tác sản xuất tìm mọi biện pháp hạ giá thành sản phẩm  đủ sức canh tranh trên thi trường trong mọi tình huống
4.Xây dựng bộ phận bán hàng đủ mạnh để vươn ra chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước
5.Mở rộng mạng lưới sản xuất  đa dạng hóa mặt hàng  khai thác có hiệu quả  tại  dự án mới là Tổ hợp khu dân cư Bình Minh và mỏ đá xây dựng Trù Sơn
6.Nâng cao năng quản trị Tài chính, phối kết hợp điều hành nhịp nhàng giúp đỡ lẫn nhau giữa các Công ty thành viên trong Tập đoàn đảm bảo nền tài chính an toàn, hiệu quả phục vụ kịp thời cho công tác SXKD
7.Chỉ đạo kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chi phí tại các đơn vị, quản lý rủi  ro về tài chính, về công nợ, hàng hóa cũng như trong sản xuất
8.Sắp xếp tổ chức lại mô hình quản lý tại Công ty CP Muối & thương mại Nghệ An cho phù hợp với tình hình thực tại hiện nay nhằm từng bước thoát ra khỏi khó khăn đi vào hoạt động có hiệu quả
9.Thực hiện tốt chức  năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT theo quy định tại  điều lệ của Công ty
III.  MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM  2017
Trước bối cảnh kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều chuyển biến phức tạp, đặc biệt các cơ chế chính sách của Nhà nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành khái thác chế biến Khoáng sản trong đó có có chúng ta. Các Doanh nghiệp trong và ngoài nước  cạnh tranh nhau ngày càng  gay gắt  khốc liệt  
 Để  đứng vững và phát triển trên thị trường, HĐQT xác định mục tiêu chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới như sau :

 1. Về tầm nhìn chiến lược

- Tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất  đa dạng hóa sản phẩm mở thị trường trong nước , phấn đấu đưa Công ty trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh  gia công chế biến bột đá vôi trắng siêu mịn  trong khu vực, đưa thương hiệu NAMCO có uy tín không những trong nước mà cả nước ngoài
- Duy trì tăng trưởng  một cách ổn định vững chắc  cả  về thị trường tiêu thụ cũng như  lợi nhuận trong kinh doanh

 1. Địnhhướng cụ thể
 2. Đối với thị trường trong nước lấy mặt hàng đá xây dựng làm mũi nhọn kết hợp với mặt hàng bột đá chất lượng thấp

-  Đối với mặt hàng xuất khẩu: Với lợi thế mỏ đá Châu Hồng  nguồn nguyên liệu đầu vào để SX bột đá siêu mịn có chất lương tốt vì vậy lấy mặt hầng bột đá chất lượng cao làm mũi nhọn làm khâu đột phá vào những thị trường khó tính nhất
-  Tiếp tục đầu tư  máy móc thiệt bị nhân tài vật lực  tại mỏ đá xây dựng lèn dầu Trù  sơn  Đô Lương  sớm đi vào khai thác
-  Đẩy nhanh công tác Xây dựng hạ tầng cơ sở  tại  dự án Tổ hợp khu dân cư Bình Minh  để  đưa sản phẩm ra thị trường  tiêu thụ  tạo nguồn thu  làm giảm áp lực về mặt tài chính.
 

 1. Một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2017
 2. Chỉ tiêu doanh thu năm 2017                      :  802.464.138.000  đồng
 3. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế sau khi hợp nhất :    3.270.136.584 đồng
 4. Chỉ  tiêu cổ tức: Do các năm 2015,2016  bị lỗ nên không chia cổ tức mà để bù đắp nguồn vốn chủ sở hữu bị thiếu hụt  

Trên đây là những nội dung HĐQT báo cáo và trình trước đại hội để quý cổ đông  xem xét bàn thảo và quyết nghị
Thay mặt HĐQT cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn và gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi.
Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình nhằm đưa công ty ra khỏi khó khăn bế tắc hiện nay từng bước đưa công ty vào thế ổn định và phát triển để đáp ứng sự mong đợi của quý cổ đông.
 
                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                           CHỦ TỊCH
 
 
                                                                                                                              Trương Sỹ Bá
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTY CP KHOÁNG SẢN NGHỆ AN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
           BAN GIÁM ĐỐC                                        Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

Số :…./2017 / BC – BGĐ                                          TP Vinh ngày 08 tháng 05 năm 2017
 
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  2017
                          Kính thưa các quý vị  đại biểu
                          Kính thưa các quý cổ đông

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Ban giám đốc xin gửi lời chào trân trọng nhất tới các quý vị  đồng thời xin báo cáo trước đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh  năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 để đại hội xem xét và quyết định
  PHẦN I : Tình hình hoạt động SXKD năm 2016

 1. Đặc điểm tình hình ảnh hưởng đến hoạt động SXKD

- Năm 2016 tình hình tang trưởng kinh tế và thương mại  thế giới cũng như trong nước thấp hơn so với dự báo với những diễn biến khó lường  đã tác động đến các cộng đồng Doanh nghiệp trong đó Công  ty chúng ta cũng không nằm ngoại lệ   
- Đặc biệt trong năm2016 do cơ chế chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi nhằm hạn chế xuất khẩu tài nguyên khoáng sản thô gây bất lợi đối đối với ngành khai thác và chế biến khoáng sản, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã phải dừng sản xuất  hoặc sản xuất chế biến cầm chừng chờ cơ hội một số doanh nghiệp có vốn chuyển hướng sang đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bột đá vôi siêu mịn gây nên tình trạng hỗn loạn thị trường đua nhau sản xuất đua nhau hạ giá để giành giật thị trường, trước bối cảnh đó Công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng
- Một thực trạng của các doanh nghiêp khai thác chế biến khoáng sản hiện nay là đi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan đó là muốn dừng SX cũng không được làm cũng lỗ không làm càng lỗ nhiều hơn, biện pháp cuối cùng là chọn phương án ít lỗ hơn để chọn thời cơ vươn dậy
- Mặc dù nền kinh tế trong nước năm 2016 có nhiều khởi sắc so với các năm trước đây  nhưng nhìn chung vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong cân đối ngân sách đồng thời nhà nước không khuyến khích  thậm chí hạn chế khai thác Khoáng sản.       Vì vậy  trong năm qua  đã có một số thay đổi đáng kể Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2016/ NĐ/ CP  ngày 19/2/2016 về việc thu phí bào vệ môi trường đối với ngành khai thác khoáng sản, Thông tư số 12/2016/TT- BTC ngày 20/1/2016 của Bộ Tài chính điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên theo đó thuế tài nguyên   đã tăng từ 9% lên 15%
-  Mặc dù Công ty đã hoạt động theo mô hình 100 % vốn CP của các cổ đông không có vốn Nhà nước, tuy nhận thức đại bộ phận người lao động đã có nhiều  chuyển biến tích cực, nhưng các tàn dư như: lề lối làm việc, cách suy nghĩ , tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm của một bộ phận nhỏ vẫn còn  phảng phất của thời doanh nghiệp Nhà nước. Một số vị trí cán bộ chủ chốt chưa đáp ứng theo kịp được cơ chế thị trường đầy biến động hiện nay
- Trong năm giá dầu không ổn định và có chiều hướng tăng dần kéo theo giá thành SX đá trắng, giá cước vận chuyển, giá bột đá siêu mịn tăng theo trong khi đó  giá hàng hóa  xuất cho nước ngoài ổn định không tăng nên một số hợp đồng thỏa thuận với khách nước ngoài không thực hiện được
- Sản lượng khai thác đá trắng tại mỏ đá trắng Châu Hồng năm 2016 không đạt như kế hoạch dẫn đến một mặt nguồn hàng cung cấp bị hạn chế mặt khác sản lượng khai thác thấp cũng góp phần đẩy giá thành đá trắng lên, còn nguyên nhân khai thác không đạt sản lượng do trong năm mất một khoảng thơì gian từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016 tiến hành  khai tầng bạt đỉnh tạo Moong  mới nên không có sản phảm, mặt khác một số lao động kỹ thuật có tay nghề cao cũng rời XN chuyển sang đơn vị khác đây cũng là một trong những tác nhân ảnh hưởng đến hoạt động SXKD
- Do điều kiện mỏ đá trắng châu Hồng  xa nhà máy chế biến bột đá siêu mịn nên trong quá trình vận chuyển nguyên liệu về nhà máy Nam cấm phải chở theo một lượng bìa vỉa  làm tăng chi phí vận chuyển đẩy giá thành bột đá lên cao, trong khi đó hiện nay có một số Doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến bột đá ngay tại  mỏ điều này giúp họ tiết kiệm chi phí  hạ giá thành SP sức cạnh tranh tốt
- Thế mạnh của công ty những năm trước đây xuất khẩu đá hộc cho một số khách hàng lớn truyền thống và gắn bó nhiều năm như OMYA ( Hàn Quốc ) , Imerish ( Nhật bản ) nhưng bước sang năm 2016 mặc dù đã tìm mọi cách mời chào  nhưng họ không chấp nhận  mua  hàng vì do cơ chế  Việt nam thay đổi không ổn định nên họ chuyển sang thị trường Malaysia
- Tình hình tài chính Công ty mất cân đối  khá lớn do dùng vốn vay ngắn hạn đầu tư dài hạn, những năm trước đây do xuát khẩu được nhiều tốc độ chu chuyển đồng vốn cao nên phần nào khỏa lấp sự mất cân đối, nay dòng tiền thu vào đặc biệt là ngoại tệ hầu như  không  đáng kể  trong năm xuất khẩu được 8000 tấn đá trắng so với năm trước 50.000 tấn
-Tại dự án tổ hợp khu dân cư Bình Minh để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Công ty phải nộp ngân sách Nhà nước trên 30 tỷ đồng tiền sử dụng Đất. Do không có nguồn nộp ngân sách  kịp thời  đã xảy ra nợ quá hạn nên cục thuế Diễn Châu đã ra quyết định phong tỏa tài khoản. Đây cũng là điều gây bất lợi cho  thương hiệu uy tín Công ty
- Trong khi Công ty đang khó khăn về mọi mặt thì thanh tra cục thuế  kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2013 đến 2015, kết quả  đã xử phạt, truy thu các sắc thuế  = 10.262.000.000 đồng , dẫn đến  tình hình tài chính lại càng khó khăn  hơn  đồng thời xếp Công ty vào dạng rủi ro cao nên không cho đặt in hóa đơn GTGT mà phải mua qua Cục Thuế    
II . TÌNH HÌNH THƯC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2016
1,  Kết quả tổng hợp
                                                                                            Đơn vị tính : Triệu đồng

 
STT

 
CHỈ TIÊU HỢP NHẤT

 
KẾ
HOẠCH

THỰC
HIỆN
2015

THỰC
HIỆN
2016

                 TỶ LỆ %

KẾ
HOẠCH

NĂM
TRƯỚC

1

 
Tổng doanh thu thuần

561.344

  632.627

1.111.793

198,06

175,74

2

 
Lợi nhuận trước thuế

   8.395

     -2.575

- 16.747

-199,48

- 650,36

3

 
Lợi nhuận sau thuế

   6.548

      -2.575     

- 16.747

-199,48

-650,36

4

 
Vốn điều lệ

 42.816

   42.816

42.816

100,00

100,00

5

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế VĐL

19,6%

- 6,01%

-39,11%

-199,48

-650,36

6

 Tỷ suất lợi nhuận  sau thuế  VĐL

15,3 %

-6,01%

-39,11%

-199,48

-650,36

 
2.  Phân tích  kết quả  chi tiết hoạt động SXKD năm 2016 công ty CP khoáng sản Nghệ an
 
 

 
STT

 
CHỈ TIÊU HỢP NHẤT

 
KẾ
HOẠCH

THỰC
HIỆN
2015

THỰC
HIỆN
2016

                 TỶ LỆ %

KẾ
HOẠCH

NĂM
TRƯỚC

1

Tổng doanh thu thuần

584.127

585.775

1.111.793

190

189

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 • Xuất khẩu

 93.850

98.229

60.803

64,7

61,9

 

 • Nội địa

 59.277

44.443

31.817

53,7

71,6

 

 • Nông sản

430.000

442.337

1.010.286

235

228

 

 • Khác

    1.000

776

8.887

888,7

1.145

 
2.1  Chỉ tiêu Doanh thu
 Về tổng thể Doanh thu thuần  thực hiện năm 2016 đạt  1.111.793  triệu đồng , đạt 190 % so với kế hoạch và đạt 189 %  so với năm 2015 đi sâu vào phân tích cụ thể từng mặt hàng như sau

 • Lĩnh vực SXKD khoáng sản  năm 2016   =  92.620 triệu đồng   đạt  60,5 % so với kế hoạch ,  đạt 64,9 % so với cùng kỳ năm trước
 • Lĩnh vực kinh doanh Nông sản năm 2016 = 1.010.286 triệu đồng  đạt 234,9 % so với kế hoạch , đạt 228,4 % so với cùng kỳ  năm trước
 • Lĩnh vực kinh doanh khác năm 2016 đạt 8.887 triệu đồng   đạt 888,7 % so với kế hoạch  đạt 1.145 % so với cùng kỳ năm trước , lĩnh vực náy tăng một cách đột biến là do chủ yếu thanh lý 08 xe ô tô vận tải Hyun dai

2.2  Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế

    STT

 
CHỈ TIÊU HƠP NHẤT

 
ĐVT

 
Năm 2015

 
Năm 2016

Tăng
Trưởng  

1

Tổng Doanh thu

Triệu đồng

636.446

1.116.005

     175.35

2

Các khoản giảm trừ

 

3.819

          4.212

     110,30

3

Doanh thu thuần

 

632.627

    1.111.793

    175,74

4

Tổng chi  phí

 

630.052

   1.128.540

    179

5

Lợi nhuận trước thuế

 

-2.575

  -    16.747

  - 650,36

6

Tổng tài sản

 

370.696

    688.668

    185,70

 
Lợi nhuận trước thuế năm 2016 sau khi hợp nhất báo cáo Tài chính công ty mẹ và công ty con lỗ : 16.747.202.095 đồng
Nguyên nhân  năm 2016 sản xuất kinh doanh không hiệu quả thậm chí thua lỗ lớn  hơn so với năm trước chủ yếu do những nguyên chính sau đây :
  -  Do sản lượng , doanh thu đá trắng xuất khẩu giảm  sút một cách nghiêm trọng ; năm 2015  xuất khẩu đá trắng , đá sơ chế = 50. 000 tấn tương đương 33 tỷ đồng , trong khi đó lượng đá trắng xuất khẩu năm 2016 chỉ được 8000 tấn tương đương  7,8 tỷ. Trong năm 2016 chỉ xuất khẩu được 8000 tấn đá trắng nhưng các chi phí thuê kho bãi tại Cảng Cửa Lò, chi phí cho cán bộ bán hàng tại cửa lò mặc dù có giảm so với các năm trước đây, nhưng với sản lượng XK như năm nay thì  gây nên lãng phí khá lớn xấp xỷ 1, 3 tỷ  đồng
 - Việc đầu tư vào đội xe vận tải từ năm 2010 tuy chủ động được trong khâu vận tải nhưng hiệu quả thấp  không đạt được như dự tính ban đầu.Vì vậy công ty quyết định thanh lý mua lọai xe khác phù hợp hơn. Đến gần cuối năm ( tháng 8/2016 ) mới có khách hàng tìm mua trong quá trình thanh lý 08 xe ô tô vận tải này lỗ hơn  01 tỷ đồng do giá trị tài sản còn lại còn lớn  hơn giá trị thực tế của thị trường
- Tại kho văn phòng Miền nam do mưa ngập úng  gây thiệt hại  hơn 165 tấn bột đá các loại điều này  không những mất tiền hàng mà còn mất tiền phí chở hàng đi hủy tổng thiệt hại:  264. triệu  đồng
- Sản lượng sản xuất đá trắng tại  XN châu Hồng thấp, SX  được  66.293 tấn  so với  năm 2015 ( 135.543 tấn )  đạt 48,9 % so với kế hoạch đạt 36,7 %, từ đó dẫn đến không đủ nguồn hàng cung cấp ra thị trường còn nguyên nhân XN Châu Hồng không đạt kế hoạch do một số nguyên nhân chủ yếu đó là: Năm 2016 moong cũ hết nên từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016 chủ yếu tập trung khai tầng bạt đỉnh  nên  sản lượng khai thác thấp
- Sản phẩm trong thời gian khai tầng bạt đỉnh chủ yếu thu hồi đá tận dụng, sau khi có moong mới lại gặp vỉa đá xấu nên sản phẩm đá A rất thấp, mặt khác một số lao động kỹ thuật có tay nghề cao đã rời xí nghiệp đi tìm việc mới điều này không chỉ gây ảnh hưởng trong năm 2016 mà còn hệ lụy đến năm 2017
- Sản phẩm bột đá siêu mịn chất lương không ổn định có một số lô hàng chuyển đi cho khách hàng bị họ phản ánh chất lượng không đạt yêu cầu nên phải giảm giá
- Mặt hàng nông sản năm 2016 chiếm tỷ trọng  trong tổng doanh thu rất cao  = 89,4 % trên tổng doanh thu  nhưng không hiệu quả  hầu như chỉ bán theo giá vốn có lúc thấp hơn kết quả lỗ Nông sản 401 triệu  đồng
-  Công tác thu hồi công nợ  phải thu quá hạn không hiệu quả một số khách hàng đã giải thể hoặc phá sản không thể thu hồi đươc  điều này cũng gây ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của công ty
- Đối với nhà máy siêu mịn trong năm sản xuất được  51.807 tấn, trung bình  4.317 tấn/tháng đạt 34,5% kế hoạch. Trong đó : bột siêu mịn sản xuất được 29.621 tấn đạt 59,24 % so với kế hoạch, bột mịn 4R sản xuất được 22.185 tấn đạt 73,95% so với kế hoạch. Riêng đá sơ chế kế hoạch sản xuất 70.000 tấn nhưng không sản xuất được tấn nào
- Việc triển khai để đi vào khai thác mỏ đá xây dựng lèn dầu Đô lương còn  chậm chứa đạt như kế hoạch ban đầu. Lý do còn vứng mắc một số thủ tục như bản vẽ trích lục bản đồ khu vực mỏ còn bị chồng lấn với đơn vị bạn, thủ tục xây dựng kho mìn còn vướng mắc
- Dự án tổ hợp khu dân cư Bình Minh triển khai còn chậm, bên cạnh một số lý do về thủ tục lý do chính là không có vốn nên công tác xây dựng cơ sở hạ tầng  chưa đạt yêu cầu đề ra, mặt khác chưa đủ tiền nộp tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước nên đã bị chi cục thuế Diễn châu tiến hành cưỡng chế, buộc lòng Ban lãnh đạo phải tìm cách tháo gỡ vừa mất thời gian cũng như chi phí
3,  Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty con
3.1 Công ty CP Bột đá vôi trắng Siêu mịn Nghệ An
Theo  đăng ký kinh doanh Cty CP bột đá vôi trắng siêu mịn có vốn điều lệ 55 tỷ đồng, nhưng thực tế số tiền đầu tư thực tế đến 31/12/2016 từ Công ty CP Khoáng sản Nghệ an 31,385 tỷ đồng   nên chưa đủ vốn điều lệ, điều này phần nào ảnh hưởng đến công tác đầu tư mở rộng sản xuất ,có thời gian máy móc thiết bị hỏng phải sữa chữa thay thế nên không có đủ nguồn hàng cung cấp ra thị trường
Tổng doanh thu , thu nhập khác  năm 2016  = 67,732  tỷ đồng  so với năm 2015 =  86,001 tỷ đồng  đạt 78,75  %  so với năm 2015
Về hiệu quả SXKD  năm 2016 lỗ  2,858  tỷ đồng  năm 2015 lãi 1,99 tỷ đồng. Như vậy hiệu quả SXKD đi xuống
           Lý do năm 2016 bị thua lỗ do sản phẩm nhìn chung có chất lượng tốt có thương hiệu trên thị trường, nhưng sức cạnh tranh thấp do giá thành Sản xuất còn cao khó cạnh tranh với  một số doanh nghiệp cùng ngành
Sản lượng tiêu thu không đạt như kế hoạch đề ra cũng là một trong những tác nhân ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả SXKD
3.2 Công ty CP Muối & TM Nghệ an
Theo như đăng ký kinh doanh vốn điều lệ tại Công ty CP Muối & TM Nghệ an đến thời điểm 31/12/2016 là 36 tỷ đồng  trong đó Công ty CP khoáng sản Nghệ An  chiếm tỷ lệ 84,69 % ( trong đó Công ty CPKS Nghệ An còn nợ tiền cổ phần  tại công ty CP Muối & Thương mại Nghệ an: 216.850.000 Đồng )
Doanh thu trong năm 2016 đạt = 82.460 triệu so với năm 2015 = 168.124 triệu  So với  năm 2015 đạt  49%   
Lơi nhuận trước thuế  trong năm 2016 đạt =  56,639 triệu  so với năm 2015  = 18.015, 662 triệu  so với năm 2015 đạt  0,3 %
          Lý do  năm 2015 do bán trụ sở văn phòng tại 72 Lê lợi nên có lợi nhuận  được 19.662,789  triệu  đồng  đã góp phần trang trải bù đắp những khoản lỗ từ những năm trước 
          Bước sang năm 2016 SXKD Muối  nếu  phải  đi vay Ngân hàng và không có khoản lãi từ đầu từ Tài chính thì kết quả  SX kinh doanh vẫn lỗ
          Xét về tiềm năng kinh doanh Muối để có lợi nhuận cao là rất khó  thậm chí nếu điều hành  không  tốt  thì nguy cơ lỗ vẫn tiềm tàng
4. Các hoạt động khác của Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ An
4.1 Lĩnh vực đầu tư Tài chính 
 Hiện nay tính đến ngày 31/12/2016 Công ty đã tham gia đầu tư tài chính  với tổng số tiền 71, 742 tỷ vào hai công ty đó là :
Đầu tư vào Công ty CP Bột đá vôi trắng Siêu Mịn Nghệ An: 31,385 tỷ
Đầu tư vào Công ty CP Muối & Thương Mại Nghệ An: 40,357 tỷ
4.2 Thực hiện các dự án đầu tư
  -  Dự án tổ hợp khu dân cư Bình Minh:
  Trong năm  công ty đã triển khai và đã được ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Dự án tổ hợp khu dân cư Bình Minh
sau khi có Quyêt  định của UBND tỉnh chi cục thuế Diễn Châu đã ra thông báo nộp thuế trước bạ , tiền sử  dụng đất với số tiền 30,523 tỷ trong năm đã nộp hết tiền thuế trước bạ và 8 tỷ tiền  sử dụng đất bằng nguồn hỗ trợ từ Tân long  số còn thiếu  22 tỷ chưa có nguồn  để trả
        Hiện nay đã triển khai giải phóng mặt bằng  xây dựng cơ sở hạ tầng đường nội bộ , mương thoát nước  dự kiến đến tháng 6/2017 có thể mở thầu bán một số lô  để trang trải nộp tiền sử dụng đất
- Dự án Mỏ đá Trù sơn Đô lương
         Đã  hoàn thiện  xây dựng lắp đặt  đấu điện chạy thử  hệ thống máy nghiền  năng suất 75 tấn / giờ , xây dựng xong khu nhà ở CBCNV 
         Những công việc khác chưa hoàn thiện như giấy phép sử dụng vật liệu nổ , kho chứa mìn, hệ thống đường điện nội mỏ
-  Tại công ty CP bột đá vôi trắng siêu mịn Nghệ An
        Đã  lắp đặt 2 dây chuyền của nhà cung cấp Mông Sơn, trong quá trình vận hành chạy thử vẫn chưa ổn định  sau khi ổn định năng suất nhà máy sẽ tăng gấp đôi  đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng
5 .  Tình hình Tài chính

STT

      
                     CHỈ TIÊU

 
Đơn vị tính

 
  31/12/2015

 
   31/12/2016

1

                Cơ cấu tài sản

  %

 

 

 

 • Tài sản  dài hạn / Tổng TS

 

36,97

23,28

 

 • Tài  sản ngắn hạn / Tổng TS

 

63,03

76,72

2

 Cơ cấu nguồn vốn

 

 

 

 

 • Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn

 

86,91

96,7

 

 • Nguồn vốn chủ sở hữu /Tổng  NV

 

13,09

3,3

3

Khả năng thanh toán

 

 

 

 

 • Khả năng thanh toán nhanh

 

65,43

               76,4

 

 • Khả năng thanh toán hiện hành

 

76,93

                81,5

4

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế

 

 

 

 

 • Tỷ suất  lợi nhuận / Tổng tài sản

 

-0,7%

          -2,43%

 

 • Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần

 

-0,72%

          -1,50%

 

 • Tỷ suất lợi nhuận / Nguồn vốn CSH

 

-6,01%

       -39,11%

 
 Nhận xét : Khả năng thanh toán nhanh & Khả năng thanh toán hiện hành hệ số = 1 là lý tướng nhất , hiện nay các hệ số này < 1 nên khả năng thanh toán có nhiều hạn chế khó khăn trong công tác thanh toán với khách hàng
6 . Tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và của HĐQT
      Trong năm vừa qua  Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung  mà nghị quyết  của đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị
7 .  Nhận xét những mặt làm được và những mặt còn tồn tại hạn chế
7.1  . Những mặt đã làm được:
- Đã hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho chuyển đổi mục đích sử dung đất tại dự án khu tổ hợp khu dân cư Bình minh, bước đầu  triển khai  xây dựng cơ sở hạ tầng  để sang năm 2017 có thể  đưa  một số lô đất bán  đấu giá
-  Mặc dù tình hình tài chính năm 2016 khó khăn nhất  so với  từ trước đến nay nhưng ban điều hành đã cố gắng hết mức vận hành doanh nghiệp hoạt đồng  sản xuất kinh doanh bình thường  không xẩy tra ách tắc , thanh toán cho khách hàng khá tốt trả nợ ngân hàng đúng hạn không để bị nợ quá hạn
- Đảm bảo khá tốt công ăn việc làm và các chế độ khác của người lao động , động viên kịp thời những trường hợp CBCNV gặp khó khăn
7.2  Những mặt tồn tại hạn chế:
-  Mặt  hạn chế quan trọng nhất là các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận không đạt như kế hoạch đề ra, thậm chí còn thua lỗ khá lớn
-  Triển khai các dự án tại  tổ hợp khu dân cư Bình Minh, mỏ đá xây dựng lèn dầu trù sơn Đô lương còn chậm chưa đạt như yêu cầu đề ra
- Công tác thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp chưa đảm bảo đúng tiến độ như hợp đồng ký kết giữa hai bên
- Công tác nhân sự chưa đáp ứng được nhu cầu của công ty đặc biệt nhân viên kinh doanh bán hàng mặc dù có tuyển dụng nhưng không đạt theo yêu cầu
- Một số lao động đặc biệt lao động có kỹ thuật cao đã rời bỏ công ty đi tìm môi trường công việc mới  phần nào cũng gây ảnh hưởng đế công tác SXKD
7.3 Phương hướng khắc phục:
- Rà soát chấn chỉnh lại bộ máy  nhân sự, chiêu hiền đãi sỹ tìm người tài để đáp ứng nhu cầu công việc
-  Tăng cường  công tác bán hàng  giữ vững thị trường đã có tích cực tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước
                                                Phần II
        PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

 1. Đặc điểm tình hình
 2. Thuận lợi

- Công  ty CP Khoáng sản Nghệ an với thương hiệu NAMCO đã có mặt  nhiều năm trên thị trường  là thương hiệu có uy tín không những trong Nước mà cả ở nước ngoài  với chất lượng nổi trội hơn nhiều thương hiệu khác
- Mỏ đá trắng Châu Hồng có chất lượng tốt được đầu tư hệ thống máy móc khai thác khá hiện đại có thể khai thác được 180.000 tấn đến 200.000 tấn/năm
- Trong sản xuất bột đá vôi tráng siêu mịn có quy trình khép kín từ khâu nguyên liệu đầu vào nên chủ động được nguyên liệu không phụ thuộc vào nhà cung cấp nguyên liệu đá hộc  như một số doanh nghiệp sản xuất bột đá vôi siêu mịn khác

 1. Khó khăn
 2. Bên cạnh những thuận lợi nêu  trên bước sang năm 2017 vẫn tồn tại những khó khăn lớn hơn năm 2016   đó là tình hình Tài chính gặp quá nhiều khó khăn do thua lỗ trong năm như đã nêu trên  mặt khác lại phải nộp cho ngân sách  nhà nước   10, 260 tỷ  đồng theo quyết định của Cục thuế Nghệ an
 3. Số tiền sử dụng đất còn thiếu 22 tỷ tại tổ hợp khu dân cư Bình Minh chưa có nguồn chi trả. Cộng hai khoản số tiền còn nợ ngân sách 32,260 tỷ  nếu không nộp đủ sẽ bị cơ quan Thuế phong tỏa tài khoàn để cưỡng chế
 4. Tại mỏ đá trắng Châu Hồng hiện nay khai thác đến vỉa đá xấu chất lượng đá A hoặc A+  rất ít  chủ yếu đá  B, C
 5. Thủ tục xây dựng kho mìn tại mỏ Trù Sơn còn vướng mắc do chưa có địa điểm xây kho
 6. Hiện nay  Chính sách nhà nước  thay đổi bất lợi cho mặt hàng bột đá có chi phí Nguyên vật liệu + Điện năng tiêu thụ lớn hơn 51 % sẽ  không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trong khi đó Nhà máy chế biến bột siêu mịn tại Nam cấm nằm xa mỏ đá nguyên liệu  Châu Hồng  nên chi phí NVL đầu vào sẽ tăng do cộng thêm chi phí vận chuyển  vì vậy giá thành SP bột đá siêu mịn phần lớn sẽ lớn hơn 51%  .

   Kế hoạch SX kinh doanh năm 2017
    1.1 Mục tiêu chiến lược
      Phát huy những lợi thế sẵn có tập trung mọi nguồn lực quyết tâm  đưa công ty       thoát ra khỏi  khó khăn hiện tại để dần đi vào thế ổn định và phát triển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Kế hoạch Doanh thu

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Đá hộc trắng  ( 20x40)

tấn

130.000

 

34.804.000.000

1.1

xuất khẩu

 

 

 

 

1.1.1

Trong đó : Đá A

 

 

 

 

1.1.2

                    Đá : B

 

 

 

 

1.2

Nội địa

 

130.000

 

34.804.000.000

1.2.1

Đá A

 

70.000

340,000

23.800.000.000

1.2.2

Đá B

 

42,000

202,000

8,484,000,000

1.2.3

Đá C

 

18,000

140,000

2,520,000,000

1.2.4

 

 

 

 

 

2

Bột đá các loại

 

74.846

 

94.175.138.000

2.1

xuất khẩu

 

49.853

1.547.630

77.154.010.000

2.2

Nội địa

 

24.993

681.036

17.021.128.000

3

Đá xây dựng

m3

14,500

158,276

2,295,000,000

3.1

Đá hộc

 

2,000

110,000

220,000,000

3.2

Đá ( 0.5 X1)

 

3,500

130,000

455,000,000

3.3

Đá ( 1 x .2)

 

6,000

150,000

900,000,000

3.4

Đá ( 2x  4 )

 

4,000

115,000

460,000,000

3.5

Đá ( 4x6)

 

2,000

110,000

220,000,000

3.6

Bột mạt

 

500

80,000

40,000,000

4

Nông sản

 

            100.000

 

638.000.000.000

4.1

Ngô

 

50,000

4.952.000

247.600.000.000

4.2

Khô đậu tương

 

30,000

9.702.000

291.060.000.000

4.3

Lúa mỳ

 

20,000

4.967.000

99.340.000.000

5

 Cung cấp dịch vụ

 

 

 

1,400,000,000

6

Doanh thu dự án Bình minh

50

635.800.000

31.790.000.000

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG DOANH THU

 

 

 

802.464.138.000

B

Kế hoạch chi phí

 

 

 

 

I

Giá thành

 

Khối lượng

Giá thành

Thành tiền

1

Đá hộc trắng  ( 20x40)

 

130.000

 

16.447.377.333

 

xuất khẩu

 

 

 

 

 

Trong đó : mua ngoài

 

 

 

 

 

Đá A

 

 

 

 

 

Đá B

 

 

 

 

 

Nội địa

 

130.000

 

16.447.377.333

 

Tư sản xuất

 

130.000

 

16.447.377.333

 

Đá A

 

70.000

135,466

9.482.643.333

 

Đá B

 

42,000

124,046

5,209,932,000

 

Đá C

 

18,000

97,489

1,754,802,000

 

 

 

 

 

 

2

Bột đá các loại

 

74.846

 

94.594.628.305

 

Xuất khẩu

 

              49.853

     1.548.890

     77.216.817.974

 

Nội đia

 

24.993

695.307

17.377.810.331

3

Đá xây dựng

 

14,500

 

1,860,000,000

 

Tư sản xuất

 

14,500

128,276

1,860,000,000

4

Nông sản

tấn

100,000

 

637,300,000,000

 

Ngô

 

50,000

4,945,000

247,250,000,000

 

Khô đậu tương

 

30,000

9,695,000

290,850,000,000

 

Lúa mỳ

 

20,000

4,960,000

99,200,000,000

5

Cung cấp dịch vụ

 

 

 

400,000,000

6

Dự án Bình Minh

50

 332.350.000

16.617.500.000

II

Chi phí bán hàng

 

 

 

16.476.996.841

III

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

 

 

6.154.964.792

IV

Chi phí Tài chính

 

 

 

7,025,000,000

 

Vay ngân hàng

 

45,000,000,000

6,3%

2,835,000,000

 

Vay đối tượng khác

 

17,000,000,000

7,0%

1,190,000,000

 

Vay phục vụ dự án

 

30,000,000,000

10.00%

3,000,000,000

V

Chi phí  khác

 

 

 

1,500,000,000

 

TỔNG CỘNG CHI PHÍ

 

 

 

798.376.467.271

C

LƠI NHUẬN 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận trước thuế

 

 

 

4.087.670.729

 

Chi phí thuế TNDN

 

20,00%

 

817.534.145

 

Lơi nhuận sau thế

 

 

 

3.270.136.584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các giải pháp  thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017
     Để các chỉ tiêu như  kế hoạch đã đề ra  có tính khả thi cần những giải pháp cụ thể  như sau :
2.1Giải pháp về Tài chính
-  Hiện nay vấn đề nan giải nhất là Tài chính mất cân đối nghiêm trọng  do dùng vốn  vay ngắn hạn đầu tư dài hạn , hậu quả của  những năm trước  để lại  qua cuộc thanh tra của cơ quan Thuế cộng thêm sản xuất  kinh doanh  đình đốn thua lỗ lớn  trong  năm 2016  , để vượt qua thách thức này  cần có giải pháp đồng bộ  trong đó cần sự  hỗ trợ  tích cực từ Hội đồng quản trị  , sự hỗ trợ từ các công ty thành viên trong Tập đoàn
-  Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý Tài chính  để điều hành nhịp nhàng   trong công tác thu chi  tránh  bị động  cũng như  rủi ro về  tài chính
-  Kiểm  soát chặt  chẽ mọi nguồn tiền , tránh rủi  ro thất thoát  về công nợ , hàng hóa  đi trên  đường cũng như trong kho
- Tiết kiệm chi phí  trong tất cả các khâu loại bỏ các chi phí đã chi trước đây nhưng hiện nay không phù hợp nữa
- Đẩy nhanh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại Dự ản Tổ hợp khu dân cư Bình Minh để dự án đi vào khai thác   vào tháng 6 năm 2017  để có nguồn trang trải trả  tiền sử dụng đất , tiền  phạt và truy thu thuế  của những năm trước  , tiền vay của Tập đoàn Tân Long
- Hoàn thiện nhanh mọi thủ tục  ,  để mỏ đá lèn dầu Trù Sơn  sớm đi vào hoạt động có sản phẩm bán ra thị trường  nhằm  đa dạng hóa mặt hàng tạo thêm dòng tiền  phục vụ cho SXKD
- Tìm kiếm  tranh thủ  các nguồn cung cấp  tài chính  có giá rẻ  kiểm  soát dòng tiền chặt chẽ tránh thất thoát lãng phí
2.2 Giải pháp về sản xuất kinh doanh
2.2.1  Về  khâu sản xuất và đội xe vận tải
- Chấn chỉnh lại công tác sản xuất , tìm mọi cách hạ giá thành sản phẩm , tiết kiệm mọi chi phí  bằng cách  rà soát lại các định mức trong sản xuất chế biến  loại bỏ các chi phí bất hơp lý, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở tất cả các khâu trong sản xuất    
- Kiểm soát chặt chẽ về chất lương sản phẩm, nâng cao tinh thần trách nhiệm  của bộ phận KCS để sản phẩm đá nguyên liệu  đầu vào tại nhà máy bột siêu mịn  đúng chất lượng, sản phẩm bột đá xuất cho khách hàng đúng như cam kết với khách hàng  không bị trả lại hoặc giảm giá  ảnh hưởng đến thương hiệu NAMCO
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Người và phương tiện máy móc thiệt bị sản xuất  cũng như phương tiện vận tải
2.22 Công tác  mua bán  tiêu thụ hàng hóa
- Công  tác bán hàng là mục tiêu then chốt  quyết định sự thành bại của Doạnh nghiệp do đó sẽ tập trung tối đa nhân tài vật lực, tìm kiếm người có năng lực bán hàng, có cơ chế chính sách thỏa đáng cho những người làm tốt công tác thị trường
- Chấn chỉnh  tăng cường mạng lưới bán hàng, giữ vững thị trường đã có chắp nối  lại các khách hàng trước đây của Công ty nhưng năm vừa qua họ không giao dịch với ta nữa đồng thời mở rộng thị trường mới trong và ngoài  nước kể cả những thị trường khó tính
- Chú trọng công tác thu thập thông tin  phân tích  tình hình  dự báo thị trường để có đối sách thịch hợp
- Một yếu tố góp phần quan trọng đến hiệu quả SXKD đó là các chi phí đầu vào mua  của các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ  để hạ chi phí trong  giao dịch  thông qua đấu giá để có nhiều đối tác cạnh tranh
2.2.3 Công tác tổ chức nhân  sự bộ máy
 - Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, năng động , hiệu quả  đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay
-  Hoàn thiện bổ sung các quy chế hoạt động  trong công ty cho phù hợp với yêu cầu hiện tại
- Phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân bộ, trách nhiệm và quyền lợi rõ ràng tránh hình thức cảm tính hay bình quân chủ nghĩa 
- Quan tâm đến lợi ích chính đáng  của người lao động đặc biệt những người có trình độ năng lực, đạo đức tư cách tốt và một lòng một dạ gắn bó lâu dài với Công ty
Trên đây là  những giải pháp cơ bản, trong quá trình thực hiện sẽ có nhiều  tình huống mới ngoài dự  kiến lúc đó sẽ tùy cơ ứng  biến phản ứng linh hoạt với phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến mà mục đích tối thượng là  không những để  công ty thoát ra khỏi vòng xoáy khó khăn hiện nay mà ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu
Ban giám đốc công ty tin tưởng với quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và tập thể người lao động và đặc biệt được sự chỉ đạo sát sao và quan tâm giúp đỡ của Hội đồng quản trị  chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn thách thức hiện nay  hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra  trong năm 2017
 
                                                                                    GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 
 
                                                                                            Đặng Văn Sự