Báo cáo thường niên năm 2015

MỤCLỤCTÀILIỆU
 
 
 

STT

TÀI LIỆU

TRANG

1

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2016

 

2

Quy chế bầu cử HĐQT, BKS bổ sung nhiệm kỳ 2016-2020

 

2

Chương trình đại hội

 

3

BáocáocủaHội đồngquảntrịCôngty

 

4

BáocáocủaBanGiám đốc Côngty

 

5

BáocáocủaBankiểmsoátCôngty

 

6

Báocáotài chính hợp nhất năm 2015

 

7

Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS năm2016

 

8

TờtrìnhPhê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016.

 

9

TờtrìnhPhê chuẩn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm soát và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

 

10

TờtrìnhLựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN NGHỆ AN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2016
Thời gian:      7h30’ Thứ năm, ngày 07 tháng 07 năm 2016
Địa điểm:       Trung tâm hội nghị Khách sạn Giao tế, Tp. Vinh, Nghệ An.
 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

7:30’

CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

 

 

Đón khách và đăng ký đại biểu dự họp và phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông

BTC

8:00’

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

 

 

Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

BTC

 

Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của ĐH

BTC

 

Giới thiệu Chủ tọa đại hội

BTC

 

Giới thiệu thư ký đại hội

 

Giới thiệu ban kiểm phiếu.

8:30’

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

 

 

Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Ban thư ký

 

Thông qua chương trình đại hội

 

 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT

 

Báo cáo của Ban Giám đốc

Giám đốc

 

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Trưởng BKS

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm soát

Kế toán trưởng

 

Tờ trình V/v thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS

 

 

Tờ trình V/v phê chuẩn BCTC năm 2015 và KH năm 2016.

 

Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn  kiểm toán 2016.

 

Trao đổi thảo luận, biểu quyết các báo cáo, kế hoạch, tờ trình

Đoàn Chủ tịch

11:30’

Bầu HĐQT, BKS bổ sung nhiệm kỳ 2016-2020.
Thông qua Kết quả bầu cử và ra mắt HĐQT, BKS.

Ban bầu cử

 

Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐH.

Ban Thư ký

11:30’

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

 

 
 
 
 
 
 
CTYCPKHOÁNG SẢN NGHỆ AN                                                                                      CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
                   HỘIĐỒNGQUẢNTRỊ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Độclập-Tựdo- Hạnhphúc

                 Số:                        /2016/BC-HĐQT                                                                                                                                                                                                  Tp. Vinh,ngày          07                               tháng                  07                   năm2016
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Ngày 07 tháng 07 năm 2016
 

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
 • Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ An xin báo cáo để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
 

 1. Trách nhiệm của Chủ tọa
 2. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 3. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
 4. Trình dự thảo, hướng dẫn các cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 6. Trách nhiệm của Thư ký
 7. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội.
 8. Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.
 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu
 10. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, báo cáo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
 11. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội
 12. Quyền:

Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội.

 • Nghĩa vụ:

- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.

 • Tích cực tham gia đóng góp vào thành công chung của Đại hội.
 • Khi cần phát biểu, phải tuân thủ sự điều hành của Chủ Tọa. Nội dung phát biểu ngắn ngọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
 • Biểu quyết tại Đại hội
 • Cách thức biểu quyết:
 • Mỗi cổ đông dự họp đại diện cho số cổ phiếu nắm giữ của mình hoặc đại diện cho cổ đông ủy quyền.
 • Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay biểu quyết
 • Chủ tọa điều khiển cuộc họp để cổ đông biểu quyết lần lượt một trong ba ý kiến:
 • Tán thành,
 • Không tán thành,
 • Không có ý kiến.
 • Chủ tọa theo dõi kết quả biểu quyết và thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội.
 • Các nội dung biểu quyết:
 • Quy chế làm việc của Đại hội.
 • Chương trình Đại hội
 • Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT
 • Báo cáo của Ban kiểm soát
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
 • Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị
 • Thông qua Biên bản ĐH
 • Thông qua Nghị quyết ĐH
 • Thể lệ biểu quyết:Thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cố đông dự họp chấp thuận.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
Kính trình Đại hội cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty.
 
                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                          CHỦ TỊCH
                                                                                                               
 
 
 
                                                                                   Trương Sỹ Bá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTYCPKHOÁNG SẢN NGHỆ AN                                                                                                           CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
             HỘIĐỒNGQUẢNTRỊ                                                                                                                                            Độclập-Tựdo- Hạnhphúc

                 Số:                        /2016/BC-HĐQT                                                                                                                                                                                                  Tp. Vinh,ngày         07                     tháng                  07                     năm2016
 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Kính thưa quý vị đại biểu;
Kính thưa các quý vị cổ đông;
Thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Quý vị cổ đông, đồng thời báo cáo với qúi vị kết quả hoạt động năm 2015 và đưarađịnhhướnghoạtđộngkinhdoanh năm 2016 vớicácnộidungchính:
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

 1. Đánh giá tổng quát về hoạt động

Năm 2015, tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn chưa hết khó khăn, đặc biệt có những diễn biến khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT đã bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động để thực hiện các chỉ tiêu do Đại Hội đồng cổ đông, đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông.
Hội đồng quản trị công ty đã đẩy mạnh công tác giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật; trong quá trình giám sát, HĐQT công ty nhận thấy: mặc dù tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp cùng ngành nghề đóng cửa hoặc phá sản; trong năm công ty phải tập trung nguồn lực để triển khai dự án chế biến bột đá tại khu công nghiệp Nam Cấm, chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà máy chế biến bột đá tại Diễn Châu thành khu tổ hợp nhà ở Bình Minh nhưng Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những thành quả nhất định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

 1. Tình hình thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

Ngày 20/05/2015 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của công ty, đưa các hoạt động của công ty đi vào ổn định, tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng chủng loại sản phẩm, giữ vững thị phần và xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu, cụ thể:

 1. Chia Cổ tức và phân phối lợi nhuận với các chỉ tiêu sau:

 
                                        
                                                                                                   MẪU SỐ B 01-DNơn vị: VND

 1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả đầy đủ và kịp thời thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng nội dung khoản 6.2 Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.         

 1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:
 2. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 585,775 tỷ đồng.  
 3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lỗ:2,355 tỷ đổng.

Nguyên nhân do năm 2015công ty chủ yếu tập trung các nguồn lực phục vụ công tác đầu tư tại Nhà máy siêu mịn -Nam Cấm, sản lượng khai thác tại mỏ đá trắng Châu Hồng không đạt kế hoạch đặt ra, đơn giá vận tảiđá trắng từ Quỳ Hợp về các kho của công ty và vận tải hàng hóa đi bántăng đột biến.Sản lượng tiêu thụ đá hộc trắng, bột đá vôi trắng giảm hẳn so với các năm trước.
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016
            Năm 2016, kinh tế trong nước được dự báo tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng tốc độ vẫn còn chậm, cộng đồng các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng , sức mua của thị trường khó có sự tăng trưởng mạnh, thị trường bất động sản phục hồi chậm, đặc biệt, từ tháng 01/2016 Nhà nước sẽ cấm xuất khẩu Khoáng sản thô theo tinh thần thông tư số 41/2014/TT-BCT ngày 21/12/2014 quy định về xuất khẩu khoáng sản. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động trong năm 2016 cụ thể như sau:

 1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạc năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao.
 2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.
 3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí của doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho. Xây dựng và chỉnh sửa kịp thời các quy trình, quy chế tài chính, quy trình kiểm soát hàng tồn kho, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.
 4. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh cũng như đa dạng hóa sản phẩm, trong đó tập trung mở rộng sản xuất chế biến tại Nhà máy bột đá vôi trắng siêu mịn nhằm phù hợp quy định mới của Nhà nước về xuất khẩu Khoáng sản; song song là đầu tư xây dựng nhà máy khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Lèn Dầu – Trù Sơn – Đô Lương, phục vụ nhu cầu xây dựng cơ bản của Tỉnh.
 5. Kết hợp các đơn vị cùng ngành đưa ra các kiến nghị phù hợp với các cơ quan chức năng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công ty, trong đó nổi cộm lên là vấn đề tăng thuế suất thuế tài nguyên, gia hạn việc ngừng xuất khẩu khoáng sản thô, tăng thuế suất thuế xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản.
 6. Thực hiện rà soát lại mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty Muối Nghệ An, tiếp đó sẽ đưa ra các quyết sách cụ thể nhằm tối ưu hóa đồng vốn đầu tư.
 7. Thực hiện các chức năng quản trị công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tịa Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và các quy chế khác.

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2016 TRÌNH ĐẠI HỘI.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị đất nước và thế giới đang còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến các thành phần kinh tế nói chung và đến tình hình hoạt động của công ty nói riêng, HĐQT xác định mục tiêu, chiến lược phát triển công ty:

 1. Tầm nhìn: Tiếp tục ổn định chất lượng sản phẩm đá vôi trắng, đa dạng hóa sản phẩm sản xuất, phát triển công ty đến năm 2016 trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực gia công chế biến bột đá vôi trắng siêu mịn trong khu vực.
 2. Định hướng sản xuất kinh doanh của công ty:
 3. Cân đối hài hòa giữa lợi nhuận và thị phần, duy trì tăng trưởng vững chắc cả về lợi nhuận và thị phần.
 4. Lấy sản xuất kinh doanh sản phẩm bột đá vôi trắng siêu mịn làm sản phẩm trọng tâm, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại nhà máy bột đá vôi trắng siêu mịn.
 5. Từng bước đầu tư, bổ sung máy móc thiết bị cũng như đầu tư dự án khai thác chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Lèn Dầu, Trù sơn, Đô Lương … tăng năng lực của công ty.
 6. Quán triệt chủ trương đẩy mạnh sản phẩm xuất khẩu để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 7. Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2016: 584 tỷ.
 8. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau khi hợp nhất: 8,5 tỷ.
 9. Chỉ tiêu cổ tức: 11% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.
Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng công ty; cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng sự mong đợi của Quý cổ đông đối với Công ty, đưa công ty ngày càng phát triển một cách ổn định và bền vững.
 
                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                          CHỦ TỊCH
                                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                   Trương Sỹ Bá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTYCPKHOÁNG SẢN NGHỆ AN                                                                                                           CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
                      BAN GIÁM ĐỐC                                                                                                                       Độclập-Tựdo- Hạnhphúc

                 Số:                                           /2016/BC-BGĐ                                                                                                                                                                                                          Tp. Vinh,ngày07                      tháng                  07                   năm2016
 
 
 
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
 
Kính thưa các Quý vị cổ đông,
Thay mặt Ban giám đốc Công ty CP Khoáng sản Nghệ An, tôi xin gửi đến tất cả Quý vị lời chào trân trọng. Sau đây tôi xin báo cáo với đại hội về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và HĐQT ra quyết định giao cho Ban giám đốc thực hiện.
PHẦN I:
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

 1. TÌNH HÌNH CHUNG
 2. Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Tuy  phải đối mặt với những diễn biến bất lợi của kinh tế thế giới, song khép lại năm 2015 kinh tế Việt Nam vẫn có những “điểm sáng”. “Điểm sáng” đáng chú ý nhất là tín hiệu tích cực từ tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 là GDP đạt 6,68%, cao nhất kể từ năm 2008 cho đến nay báo hiệu cho sự hồi phục kinh tế Việt Nam.
 3. Thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và những diễn biến xấu của kinh tế TrungQuốc đã tác động mạnh tới thị trường tiền tệ và kinh tế thế giới.Tại Việt Nam, giá cả trên thị trường thế giới biến động, nhất là giá dầu thô và giá nguyên liệu giảm gây áp lực đến giá bán sản phẩm xuất khẩu, nhưng đồng thời là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng.  
 4. Bên cạnh những điểm sáng đáng ghi nhận, năm 2015 nền kinh tế vẫn còn những hạn chế đã tác động tiêu cực tới tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, đáng kể nhất là thu - chi ngân sách. Mặc dù năm 2015, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 996,87 nghìn tỷ đồng, đạt 109,4% dự toán nhưng tổng thu ngân sách năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn do sự suy giảm của giá dầu thô và giá nguyên liệu. Với việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), nguồn thu từ thuế nhập khẩu dự kiến sẽ giảm dần theo lộ trình cam kết trong thời gian tới.
 5. Việc sụt giảm một số nguồn thu chính buộc Chính phủ tăng cường thu từ các nguồn khác nhằm bổ sung ngân sách. Nhiều khoản thu thuế, phí đều có mức thu vượt xa so với dự toán đầu năm như thu thuế bảo vệ môi trường (24,1 nghìn tỷ; 186,1%); thu tiền sử dụng đất (54,2 nghìn tỷ; 139,1% dự toán); lệ phí trước bạ (21 nghìn tỷ; 135,9% dự toán). Điều này hoàn toàn trái ngược so với các năm trước đó, khi mà những khoản thuế hay lệ phí này đều có mức thu dưới 100% so với dự toán.
 6. Với đặc thù là doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại vùng miền núi Quỳ hợp cách xa nhà máy chế biến và Cảng, giá bán sản phẩm của công ty chủ yếu kết cấu bởi giá vận tải, trong hai năm vừa qua Bộ giao thông vận tải đã siết chặt công tác kiểm tra giám sát xe quá tải đã ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh của công ty (giá vận tải đá trắng từ Quỳ Hợp đến kho bãi của công ty đang thực hiện là 190.000 đ/tấn, tăng so với đầu 2014 là 120.000 đ/tấn, tăng 40%). Áp lực cạnh tranh từ những doanh nghiệp cùng ngành trong nước vẫn đè nặng, một số doanh nghiệp còn bán hàng dưới giá vốn làm ảnh hưởng không nhỏ thị phần của công ty.
 7. Hiện rất nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản Đá trắng đã đầu tư thêm máy móc thiết bị nghiền bột đá siêu mịn nhằm đón trước thị trường do chính sách cấm xuất khẩu khoáng sản thô áp dụng từ năm 2016, mặc dù công ty đã định hướng việc này từ rất sớm, và có các chính lược cụ thể nhưng vẫn chưa thể hiện được hiệu quả như kỳ vọng.
 8. Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình 100% cổ phần thuộc về các cổ đông và một số tổ chức nhưng nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện phấn đấu của CBCNV tuy đã có sự chuyển biến nhất định nhưng còn nhiều hạn chế. Một số vị trí cán bộ chủ chốt chưa đáp ứng được yêu cầu năng lực thực tế trong cơ chế thị trường.
 9. Một số hợp đồng với khách hàng lớn như Imerish (Nhật Bản) đã tạo điều kiện duy trì công ăn việc làm cho người lao động; tuy nhiên bước sang 2015, doanh thu bán từ khách hàng Imerish sụt giảm nghiêm trọng, chỉ đạt 25,323 tỷ đồng tương đương 42.876 tấn trong năm 2015.
 10. Làm nhiều lỗ nhiều, làm ít lỗ ít và không làm… cũng lỗ, đang là một thực tế đối với nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản hiện nay. Bên cạnh đó, với chính sách hạn chế và tiến tới ngừng xuất khẩu khoáng sản thô của Nhà nước đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh khoáng sản, hàng loạt chính sách thuế bất lợi, công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan ban ngành cũng ngày càng gay gắt, khó khăn.
 11. Trước quy định về cấm xuất khẩu khoáng sản thô của Nhà nước, việc đổi mới và nâng cao công nghệ chế biến khoáng sản là bắt buộc và mang ý nghĩa sống còn với các DN. Trong điều kiện này, những DN nhỏ, hoạt động theo tư duy ăn xổi, ở thì, không có sự đầu tư vào chế biến sâu để phục vụ xuất khẩu thì việc bị ép giá hoặc thậm chí không bán được hàng là điều có thể dự đoán được. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để những công ty khai khoáng lớn thâu tóm các đối thủ nhỏ hơn. Do vậy, các công ty khai khoáng lớn cần đầu tư công nghệ, trang thiết bị để khai thác chuyên nghiệp hơn, chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn phục vụ trong nước và xuất khẩu.

 

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2015
 2. Kết quả tổng hợp

          

 1. Phân tích kết quả chi tiết hoạt động SXKD năm 2015 Công ty CP Khoáng sản Nghệ An.

              

 1. Chỉ tiêu doanh thu:

Doanh thu thuần thực hiện năm 2015 đạt 585,775 tỷ đồng, đạt 78,84% kế hoạch và đạt 54,25% so với năm 2014, cụ thể như sau:
- Lĩnh vực kinh doanh khoáng sản: Xuất khẩu trong năm 2015 đạt 98,229 tỷ đồng tương đương 65,15% kế hoạch và 71,12% so với năm 2014, đây là do trong năm 2015 mặc dù các công tác xuất khẩu các sản phẩm bột đá vẫn đảm bảo kế hoạch, tuy nhiên việc xuất khẩu khoáng sản thô, cụ thể là sang khách hàng Imerish bị giảm đột biến do chính sách nhập khẩu của khách hàng; riêng mặt hàng kinh doanh nội địa năm 2015 đạt 44,433 tỷ đồng tương đương 86,78% kế hoạch, và 36,54% so với năm 2014, sở dĩ mặt hàng khoáng sản nội địa năm 2015 giảm là do sản lượng đá hộc trắng khai thác và thu mua trong năm 2015 không đạt như kỳ vọng đặt ra, ngoài ra một phần là do từ tháng 4/2015, công ty đã ngừng sản xuất chế biến tại Xí nghiệp đá trắng Diễn Châu làm ảnh hưởng công tác bán hàng nội địa.
- Lĩnh vực kinh doanh nông sản: thực hiện năm 2015 đạt 442,337 tỷ đồng tương đương 81,91% kế hoạch và đạt 53,92% so với năm 2014; sở dĩ mặt hàng nông sản năm 2015 chỉ đạt gần một nửa của 2014 là do việc kinh doanh nông sản phụ thuộc chủ yếu vào ông ty mẹ là công ty Tân Long, công ty xác định kinh doanh mặt hàng nông sản nhằm đẩy mạnh doanh thu để tăng hiệu quả sử dụng vốn vay cho công ty. Tuy nhiên năm 2015 hầu hết các mặt hàng nông sản đều giảm giá mạnh làm ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.
- Lĩnh vực khác: năm 2015 đạt 0,776 tỷ đồng tương đương 77,6% kế hoạch và đạt 26,94% so với năm 2014; đây chủ yếu là kinh doanh từ việc cho thuê văn phòng tại số 02 Lê Hồng Phong, và một số dịch vụ khác thu hộ chi hộ tại Cảng Cửa Lò.

 1. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:

                 
Lợi nhuận trước thuế năm 2015 sau khi hợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ và công ty con lỗ 2,355 tỷ đồng. Sở dĩ năm 2015 chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không đạt so với kế hoạch và so với năm ngoái chủ yếu do những nguyên nhân sau:
- Trong năm 2015, xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Diễn Châu ngừng hoạt động để chuyển đổi mục đích kinh doanh, xí nghiệp đá Bazal Nghĩa Đàn không thực hiện sản xuất kinh doanh, trong khi đó các tài sản cố định đầu tư vẫn phải chịu chi phí khấu hao, bên cạnh đó các chi phí cho CBCNV tại xí nghiệp vẫn phải đảm bảo thu nhập tối thiểu, tác động đến hiệu quả kinh doanh chung của công ty.
- Xí nghiệp đá trắng Châu Hồng trong năm 2015 khai thác đạt 135.543,95 tấn, chỉ đạt 75% so với kế hoạch đặt ra, với việc đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và quy mô bậc nhất tại địa bàn Quỳ Hợp, tuy nhiên sản lượng khai thác đã không hoàn thành kế hoạch đặt ra, nguyên nhân chủ yếu là việc khai thác đá trắng tại mỏ phụ thuộc chủ yếu vào kế hoạch bán hàng của công ty, xí nghiệp không thể thực hiện khai thác đúng công suất do tình trạng tồn kho, tắc bãi.
- Chi phí đầu vào tăng cao, trong đó ảnh hưởng lớn nhất là giá đá đầu vào và chi phí vận tải; năm 2014, giá vận tải đầu năm là 120.000 đồng/tấn nhưng đến năm 2015 tăng lên 190.000 đồng/tấn (tăng hơn 58%); trong khi đó giá đầu ra của sản phẩm tăng trưởng rất thấp không đủ bù đắp việc tăng giá vốn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của công ty.
- Đầu tư vào đội xe vận tải từ năm 2010 nhưng hiệu quả đem lại chưa đạt kỳ vọng, mặc dù đã đóng góp một phần vào việc chủ động trong khâu vận tải hàng hóa nhưng  chỉ chiếm khoảng 46% sản lượng khai thác tại mỏ đá trắng Châu Hồng, việc điều hành đội xe còn thiếu kinh nghiệm và thiếu tính đồng bộ, ngoài ra phương tiện vận tải là xe Huyndai 25,5 tấn không phù hợp với điều kiện kinh doanh hiện tại do trọng tải chở hàng quá thấp trên chuyến, xe cộ trong quá trình sử dụng đã hơn 5 năm đã phát sinh rất nhiều chi phí sửa chữa lớn, nhỏ làm gia tăng chi phí cho công ty.
- Công ty CP Bột đá vôi trắng siêu mịn bắt đầu đi vào ổn định sản xuất từ tháng 4/2014 với công suất 2 máy nghiền siêu mịn trung bình đạt 2.761 tấn/tháng, trong khi kỳ vọng đặt ra cho nhà máy siêu mịn với 2 máy nghiền là 4.500 tấn/tháng.
- Mặt hàng nông sản năm 2015 mặc dù chiếm tỷ trọng trong tổng doanh thu cao (76% tổng doanh thu), tuy nhiên lại chưa đưa lại hiệu quả như mong muốn, hiện năm 2015 công ty chỉ bán hàng theo giá vốn bởi vì giá các mặt hàng như Ngô hạt, khô đậu tương 2015 đều giảm giá.
- Việc thu hồi công nợ phải thu quá hạn không hiệu quả, Công ty buộc phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi. Bên cạnh đó, việc rà soát và kiểm soát các chi phí  còn chưa hiệu quả làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động của công ty.
- Quý 3, quý 4/2015 công ty đã có sự biến động lớn về nhân sự, các cán bộ chủ chốt của phòng Kinh doanh nội địa và Xuất nhập khẩu nghỉ việc đồng loạt, cán bộ kinh doanh mới chưa kịp nắm bắt thị trường cũng như tiếp cận với các khách hàng làm sụt giảm nghiêm trọng lượng xuất khẩu sản phẩm bột đá các loại. Một số cán bộ kinh doanh khi nghỉ việc đã lôi kéo các khách hàng thường xuyên về đơn vị mới tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh và thương hiệu của công ty.

 1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty con:

3.1. Công ty CP Bột đá vôi trắng siêu mịn Nghệ An
Vốn điều lệ tại Công ty CP bột đá vôi trắng siêu mịn theo đăng ký kinh doanh là 55 tỷ đồng, trong đó công ty cổ phần khoáng sản Nghệ An chiếm tỷ lệ 73%. Số tiền thực tế đầu tư đến thời điểm 31/12/2015 từ công ty CP Khoáng sản sang Công ty siêu mịn là 27,285 tỷ đồng.
Tổng doanh thu năm 2015 đạt 82,9 tỷ đồng so với 128,9 tỷ đồng 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 1,99 tỷ đồng, đạt 28,5% so với năm 2014; năm 2015 chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu doanh thu đều giảm so với năm 2014 là do công ty không còn trực tiếp xuất khẩu đá sơ chế sang thị trường Imerish Nhật Bản, trong khi giá điện tăng cao khoảng 7% so với 2014, sản lượng thực tế chế biến bằng 61,3% so với kế hoạch, không đạt được theo kỳ vọng, các chi phí lãi vay cố định cũng tăng do Công ty sử dụng nguồn vốn vay trung hạn từ ngân hàng để đầu tư thêm hai thiết bị nghiền và tráng phủ của công ty Mông Sơn.

 1. Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An.

Vốn điều lệ tại Công ty CP Muối và thương mại Nghệ An theo đăng ký kinh doanh thay đổi năm 2015 là là 36 tỷ đồng, trong đó tại thời điểm 31/12/2015 công ty cổ phần khoáng sản Nghệ An chiếm tỷ lệ 84,69%.
Tại Công ty muối, tổng doanh thu năm 2015 đạt 172,272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lãi 13,758 tỷ đồng. Lợi nhuận của Công ty muối đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và các tài sản gắn liền trên đất. Việc đầu tư tài chính vào Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An là theo chủ trương và chiến lược dài hạn của HĐQT công ty, bắt đầu thực hiện từ năm 2010. Hiện nay, Công ty đang dần hiện thực hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đó.

 1. Các hoạt động khác của Công ty CP Khoáng sản Nghệ An

4.1. Lĩnh vực đầu tư tài chính:
Tính đến ngày 31/12/2015 Công ty đã tham gia đầu tư tài chính với tổng số vốn đầu tư là 70,582 tỷ đồng, tập trung vào hai công ty lớn đó là:
      Đầu tư ngắn hạn: 2,940 tỷ đồng.
      Đầu tư vào công ty CP Bột đá vôi trắng siêu mịn Nghệ An: 27,285 tỷ đồng.
      Đầu tư vào Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An: 40,757 tỷ đồng.
4.2. Thực hiện các dự án đầu tư:
- Năm 2015 công ty tiếp tục công tác hoàn thiện các thủ tục cấp phép đầu tư xây dựng tại Mỏ đá Lèn Dầu, Trù Sơn, Đô Lương với trữ lượng khai thác 1.948.490 m3, công suất khai thác hàng năm đạt 100.000 m3. Dự kiến sang quý 4/2016 sẽ bắt đầu tiến hành công tác Xây dựng cơ bản nhà máy và đưa vào hoạt động vào thời điểm cuối năm 2016.
- Năm 2015, Công ty đã ký kết với nhà cung cấp Mông Sơn để đầu tư thêm hai hệ thống máy nghiền siêu mịn và máy tráng phủ axit stearic tại Công ty CP Bột đá vôi trắng siêu mịn với kỳ vọng sau khi nhà nước thắt chặt khâu xuất khẩu khoáng sản thô thì sản phẩm bột đá vôi trắng siêu mịn không tráng phủ và có tráng phủ axit sẽ tiêu thụ mạnh đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước. Hiện số tiền góp vốn tại công ty Siêu mịn mới đạt 27,285 tỷ, tương đương 66,5% số tiền cam kết góp vốn, vì vậy trong năm 2016, tùy thuộc vào nhu cầu đầu tư thực tế của Công ty siêu mịn, cụ thể là đối ứng vốn tự có khi giải ngân 2 dàn máy nghiền siêu mịn mới, và 1 hệ thống tráng phủ Axit, hệ thống kho bãi, nhà xưởng, kho bãi với tổng mức đầu tư dự kiến thêm 35 tỷ đồng.
- Năm 2015, HĐQT Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban giám đốc thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dung đất tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Hiện nay, hầu hết các phần hành và các thủ tục liên quan đã thưc hiện xong, dự kiến quý 3/2016 sẽ hoàn thành dự án và phát sinh thu nhập, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xí nghiệp Diễn Châu là bước đi đúng đắn với kỳ vọng đưa lại hiệu quả trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

 1. Tình hình tài chính

                  
- Tình hình tài chính tương đối lành mạnh, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, đòn bẩy tài chính thấp, các lĩnh vực kinh doanh đều được kiểm soát rủi ro thông qua việc trích lập các quỹ dự phòng như dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư ngắn, dài hạn.
- Tổng nguồn vốn dài hạn đủ đảm bảo cho tài sản dài hạn và đáp ứng đươc nhu cầu vốn đầu tư vào các dư án công ty đang thực hiện.
- Khả năng thanh toán của công ty có giảm so với các năm trước là do tăng việc góp vốn đầu tư tại các công ty con, làm ảnh hưởng phần nào đến khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn tuy thấp hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng cũng cao hơn rất nhiều so với lãi suất đi vay.
- Nợ dài hạn năm 2015 là 30,9 tỷ đồng, giảm so với năm 2014 là 41,2 tỷ đồng, đây là khoản vay Ngân hàng NN&PTNT để đầu tư máy móc thiết bị tại xí nghiệp Châu Hồng, đến tháng nay đã tất toán toàn bộ món nợ này, phát sinh vay dài hạn trong năm là do công ty dùng nguồn hỗ trợ tài chính bù đắp lại nguồn trả nợ Ngân hàng NN&PTNT. 

 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và của HĐQT

Năm 2015, công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

 1. Nhận xét

7.1. Những mặt làm được:
- Đầu tư và đưa nhà máy bột đá vôi trắng siêu mịn đi vào hoạt động ổn định, phát huy lợi thế sẵn có.
- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2015, thực hiện phân phối lợi nhuận 2014 đầy đủ.
- Đảm bảo tình hình tài chính của doanh nghiệp tương đối lành mạnh.
- Duy trì đươc việc làm và thu nhập ổn định cho gần 150 cán bộ công nhân viên hợp đồng,  đồng thời hoàn thành các nghĩa vụ đóng góp Ngân sách nhà nước và Bảo hiểm xã hội.
7.2. Những mặt tồn tại hạn chế:
- Chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận không đạt theo kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2015 đề ra, cần phải xem xét và khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông.
- Một số dự án còn triển khai chậm, chưa đảm bảo đúng kế hoạch thời gian đặt ra.
- Tình hình thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp chưa đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng, công tác báo cáo báo biểu phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thời gian.
- Chưa rà soát sát sao các khoản mục chi phí phát sinh làm ảnh hưởng hiệu quả hoạt động SXKD của công ty.
- Công tác nhân sự chưa đáp ứng được nhu cầu của công ty, đặc biệt là công tác kinh doanh bán hàng.
 
 
 
 
PHẦN II
NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU SXKD NĂM 2016

 1. Đặc điểm tình hình:
 2. Thuận lợi
 3. Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi khi các hiệp định mới đã hình thành, đang ký kết nói chung sẽ mở ra cơ hội lớn trong việc huy động vốn , mở ra khả năng xuất khẩu, giải quyết thị trường lao động. Quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng đã có những kết quả ban đầu, cách điều hành tập trung hơn, những khó khăn của doanh nghiệp cũng dần được tháo gỡ.
 4. Thương hiệu NAMCO đã là thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Hệ thống máy móc thiết bị khai thác, đội xe vận tải hiện đại và quy mô lớn nhất khu vực.
 5. Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới vẫn có xu hướng tiếp tục biến động giảm trong những tháng đầu năm, tạo điều kiện hạ giá thành các sản phẩm sản xuất.
 6. Lãi suất huy động và cho vay có xu hướng giảm nhẹ.
 7. Nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm, chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc thuận lợi, an toàn.
 8. Khó khăn
 9. Bên cạnh những thuận lợi thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả năm 2015. Tình hình biến đổi khí hậu đã và đang hoành hành, biểu hiện rất rõ, ảnh hưởng rất lớn đến nền nông nghiệp . Giá cả các mặt hàng nông sản, thực phẩm đang giảm trên phạm vi toàn thế giới. Mặt khác chúng ta cũng bị ảnh hưởng do tác động của nền kinh tế phục hồi không đều. Tham gia TPP sẽ mở ra cơ hội tốt cho xuất khẩu hàng hóa, tuy nhiên hàng hóa của chúng ta lại chưa thực sự đạt với tiêu chuẩn với thế giới.
 10. Diễn biến căng thẳng trên Biển Đông ngày càng phức tạp và khó lường, khi môi trường chính trị bất ổn thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
 11. Tỷ giá VNĐ/USD diễn biến tăng khó lường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp dùng vốn vay bằng đồng USD như công ty.
 12. Tình hình thị trường xây dựng, thị trường bất động sản đóng băng chưa tháo gỡ được một cách toàn diện khi gói hỗ trợ lãi suất cho người có thu nhập thấp hết hạn giải ngân, do vậy dự báo sản phẩm bột đá tiêu thụ trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2016.
 13. Tình hình khai thác tại mỏ đá Châu Hồng vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, chất lượng đá không đồng đều như trước đây, sản lượng sụt giảm nghiêm trọng; sản phẩm đá khối và đá xẻ của công ty khi đầu tư máy móc thiết bị được kỳ vọng rất nhiều nhưng đến nay vẫn không có sản phẩm đạt chất lượng.
 14. Chính sách Nhà nước liên tục thay đổi theo hướng bất lợi cho ngành khai thác tài nguyên khoáng sản, cụ thể đó là tháng 01/2016 sẽ ngừng xuất khẩu khoáng sản thô, bắt buộc các doanh nghiệp phải tìm thêm thị trường xuất khẩu mới và chuyển dịch cơ cấu sản phẩm phù hợp với quy định. Mặc dù công ty đã cố gắng vận dụng và xin được hạn ngạch xuất khẩu đá thô là 150.000 tấn, tuy nhiên khách hàng kỳ vọng là Imerish Nhật Bản bước sang 2016 đã không còn mua hàng của Công ty, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bán hàng nói riêng và SXKD của công ty nói chung. Ngoài ra sang 2016 các chính sách về thuế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt đồng SXKD Khoáng sản, cụ thể thuế suất thuế tài nguyên tăng từ 9% lên 15%, thuế xuất khẩu tăng từ 5% lên 10% đối với sản phẩm bột đá và 14% lên 15% đối với sản phẩn đá thô.

2. Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016:
a) Mục tiêu
Tiếp tục phát huy truyền thống là đơn vị đứng đầu về sản lượng trong khai thác chế biến khoáng sản, công ty sẽ cố gắng tiếp tục ổn định hoạt động kinh doanh, huy động mọi nguồn lực, tập trung các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2016, cụ thể:

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2016.
            Công ty cần tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo… để đạt được mục tiêu này, các giải pháp cơ bản thực hiện trong năm 2016 như sau:
            2.1. Hoạt động kinh doanh:
            - Tiếp tục phát triển sản phẩm mới, phát triển mạng lưới bán hàng, quán triệt mục tiêu “giữ vững, mở rộng thị trường”, đẩy mạnh vào các thị trường mới nổi như Trung Á và một số nước Châu Âu.
            - Từ năm 2016 được gia hạn xuất khẩu khoáng sản thô theo hạn mức là 150.000 tấn, vì vậy tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm khách hàng xuất khẩu như Omya Hàn quốc và một số khách hàng Đài Loan, Ấn Độ, bên cạnh đó đẩy mạnh công tác phát triển và xâm lấn thị trường bột đá vôi trắng siêu mịn của các Doanh nghiệp đang mua đá nguyên liệu của công ty về gia công.
            - Tăng cường công tác dự báo tình hình thị trường có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh thương mại xuất khẩu sản phẩm bột đá siêu mịn và coi đây là kênh tiêu thụ trọng yếu, thường xuyên nắm bắt thị trường, cập nhật đơn giá bình quân của thị trường nhằm đưa ra giá cạnh tranh nhất giựa trên giá thành cơ sở.
   - Tăng cường đào tạo thực tế cho đội ngũ nhân lực làm xuất khẩu và bán hàng nội địa, tiếp cận trực tiếp với khách hàng thông qua tham gia các hội chợ thương mại trong nước và quốc tế.
 
            2.2. Giải pháp về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư
- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo Ban điều hành bằng các biện pháp khác nhau để tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ quản lý tài chính. Xây dựng phương án tài chính chi tiết cho từng hoạt động để tránh rủi ro về tính thanh khoản.
- Kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho và vòng quay hàng tồn kho. Giảm dự trữ hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả đồng vốn
- Năm 2016 tiếp tục đầu tư mở rộng xây dựng nhà máy sản xuất Bột đá vôi trắng siêu mịn tại khu CN Nam Cấm vẫn đang là dự án trọng điểm của Công ty vì vậy tập trung nguồn nhân lực và tài chính để thực hiện đúng tiến độ đề ra theo yêu cầu của HĐQT, dự kiến hoàn thành các hạng mục đầu tư mở rộng nhà máy vào thời điểm quý 3/2016, sản lượng bột siêu mịn tăng 8.000-9.000 tấn/tháng.
- Năm 2016 sẽ triển khai dự án bất động sản (san đất bán nền) tại Xí nghiệp chế biến khoáng sản Diễn Châu – Xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An, vì vậy công ty sẽ tập trung vốn và huy động từ các kênh vốn khác nhau phục vụ dự án, chủ yếu là tiền thuế đất để chuyển đổi mục đích sửa dụng đất.
- Dự án đầu tư xây dựng mỏ đá xây dựng Lèn Dầu – Trù Sơn – Đô Lương đang thực hiện đầu tư Nhà xưởng, trang thiết bị, vì vậy cần tập trung hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, lắp đặt máy móc thiết bị nhằm triển khai hiệu quả dự án với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng.
- Tranh thủ các nguồn tài trợ vốn có chi phí rẻ, kiểm soát tiền mặt thường xuyên để giảm mức vay ngắn hạn, thanh toán nợ trước hạn khi có tiền trong tài khoản, tập trung nguồn tiền mặt để cân đối thanh toán công nợ, vay, tiền lương, các khoản nợ Ngân sách nhà nước, BHXH, BHYT kịp thời.
- Công ty sẽ tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, năng động và chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí quản lý gián tiếp.
- Hoàn thiện các quy chế hoạt động SXKD và nội quy phù hợp với sự phát triển của công ty trong thời gian tới.
- Phân công, phân nhiệm chi tiết cho từng cá nhân trong bộ máy để chủ động trong công việc.
- Quản lý chặt chẽ các loại chi phí phát sinh trong quá trình SXKD, định kỳ kiểm tra đánh giá chi phí thực tế phát sinh so với định mức đặt ra để tìm cách khắc phục; phát huy hiệu quả của đội xe vận tải nhằm nâng cao vị thế  cạnh tranh, nâng sản lượng và chất lượng khai thác đá vôi trắng tại XN Châu Hồng.
              - Đảm bảo 100% người lao động có việc làm. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường của Công ty trong giai đoạn mới.
 
2.3.  Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.
- Triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.
Để hiện thực hóa kế hoạch sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có vai trò chỉ đạo và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, có phân cấp, phân quyền để tạo cho ban lãnh đạo và người lao động làm chủ thực sự. Con người đóng vai trò quyết định, nếu chúng ta dũng cảm nhìn thẳng vào những sai lầm để sửa chữa, có quyết tâm lớn cộng với sự ý thức của người người lao động chắc chắn chúng ta sẽ tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức để vươn lên trong năm 2016.
Ban Giám đốc tin tưởng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo và CBCNV công ty sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2016.
           
                                                                                                GIÁM ĐỐC CÔNG TY
                                                                                               
                                                                                                              
 
 
                                                                                                        Đặng Văn Sự
 
 
 
 
 
 
 
CTYCPKHOÁNG SẢN NGHỆ AN                                                                                                           CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
                      BAN KIỂM SOÁT                                                                                                                   Độclập-Tựdo- Hạnhphúc

                 Số:                        /2016/BC-BKS                                                                                                                                                                                                            Tp. Vinh,ngày               07                                  tháng                  07                     năm2016
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
 
            Căn Cứ :
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2012 ;
- Chức  năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Nghệ An ;
- Báo cáo tài chính Công ty CP Khoáng sản Nghệ An và Công ty CP Bột đá vôi trắng siêu mịn Nghệ An ;
- Tình hình hoạt động thực tế năm 2015 của Công ty CP Khoáng sản Nghệ An,
            Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoán sản Nghệ An các nội dung sau:

 1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
 2. Tình hình chung

Ban Kiểm soát có 3 thành viên bao gồm:

 • Bà Nguyễn Thị Mai Lan                  Trưởng ban
 • Bà Trịnh Thị Thủy                            Thành viên
 • Bà Phạm Thị Hường             Thành viên

Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khoảng sản Nghệ An (Công ty) và Luật Doanh nghiệp.

 1. Hoạt động    

Trong năm 2015, thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS), BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động tại Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 trong việc điều hành và quản lý hoạt động của Công ty, cụ thể:

 • Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban giám đốc trong công tác điều hành, quản lý.
 • Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty.
 • Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.
 • Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ Công ty.
 • Tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.
 • Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm.
 • Hoạt động của Hội đồng Quản trị
 • Năm 2015 HĐQT đã họp và ban hành các văn bản sau:

+ Ngày 03/03/2015: số 03/HĐQT.KSNA: Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác nhân sự Ban giám đốc.
+ Ngày 20/05/2015: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
+ Ngày 20/05/2015: Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Nghệ An 2015.
+ Ngày 25/06/2015: số 14/HĐQT.KSNA: Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ sung tài sản thế chấp tại Ngân hàng Ngoại thương – CN Bắc Hà Tĩnh.
+ Ngày 30/06/2015: số 15/HĐQT.KSNA: Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc huy động vốn vay dài hạn tại Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.
+ Ngày 04/08/2015: số 16/QĐ-HĐQT về việc bảo lãnh vay vốn tại Công ty CP bột đá vôi trắng siêu mịn Nghệ An.

 • Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng luật, kịp thời, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ Công ty. Căn cứ các Nghị quyết, quyết định đã ban hành, HĐQT thực hiện việc giám sát, đánh giá việc điều hành của Ban giám đốc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
 • Hoạt động của Ban giám đốc
 • Ban giám đốc chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật và thực hiện đúng đúng các quy định của Điều lệ Công ty, các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quyết định của HĐQT đã được Ban giám đốc triển khai thực hiện, thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, đẩy mạnh sản xuất. Trong đó:

+  Việc đầu tư thêm 02 dây chuyền nghiền bột đá siêu mịn và 01 dây chuyền tráng phủ Axit tại nhà máy bột đá siêu mịn tại Nam Cấm là một bước ngoặt lớn, thể hiện sự mạnh dạn đầu tư để nâng sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm của Ban Giám đốc Công ty. Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư vẫn còn chậm, chưa đúng tiến độ.
+ Ban giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát những chi phí bất hợp lý, kịp thời điều chỉnh nhằm mục tiêu cuối cùng là hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, việc này chưa thực sự hiệu quả và đạt được những kỳ vọng như mong đợi.

 • Ban giám đốc đã điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
 • Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc
 • Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì tính độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 • Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ của mình.
 • Thẩm định Báo cáo tài chính

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty trình Đại hội Cổ đông.
Một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2015:

 1. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Năm 2015 tiếp tục là một năm khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp do tiếp tục ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, chính sách hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô của Nhà nước, giảm đầu tư bất động sản, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng khốc liệt. Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng đã rất cố gắng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc các Quyết định của HĐQT, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:
     
     

 1. Đánh giá việc sử dụng vốn và huy động vốn:

Để đảm bảo đủ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và vốn cho Công tác đầu tư Nhà máy bột đá siêu mịn, ngoài việc sử dụng vốn tự có, Công ty còn phải huy động nguồn vay từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Tại thời điểm 31/12/2015 số dư vay vốn lưu động là 41,864 tỷ đồng, số dư vay vốn trung hạn là: 4,5 tỷ đồng. Hiện công ty đang vay với lãi suất bình quân tiền VNĐ là 6,3%/năm và USD là 4,5%/năm; tổng giá trị đầu tư tài chính tại các Công ty con là 70,582 tỷ đồng.

 1. Kết luận

- Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tiếp tục thực hiện công việc quản lý đúng quy trình, tuân thủ mọi yêu cầu của pháp luật, tránh những sai sót không cần thiết.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, quy trình hoạt động phù hợp để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hình ảnh Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm soát các chi phí một cách có hiệu quả để giảm thiểu chi phí đầu vào cho Công ty.
- Ban Giám đốc cần linh hoạt hơn nữa trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của để tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
Các hoạt động của công  ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
Trên đây là các nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Nghệ An.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
 
                                                                                                       TM. BAN KIỂM SOÁT
                                                                                                          TRƯỞNG BAN
                                                                                   (Đã ký)
                                                                                      
                                                                                   Nguyễn Thị Mai Lan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 1:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNHỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
 
MẪU B 01 - DN/HN
                               Đơn vị: VND

 
 
 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
 
MẪU B 01 - DN/HN
                         Đơn vị: VND

 
 
 
 
 
 
 

Trương Sỹ Bá
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

 

 

Đặng Tiến Thành
Người lập

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                         
 

PHỤ LỤC 2:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHHỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
 
      MẪU B 02 - DN/HN
                                          Đơn vị: VND

 
 
 
 
 
 
 
 

Trương Sỹ Bá
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

 

 

Đặng Tiến Thành
Người lập

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

 

 

 

 

 
 

CTYCPKHOÁNG SẢN NGHỆ AN                                                                                                                                            CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
                      BAN GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                                                     Độclập-Tựdo- Hạnhphúc

                 Số:                        /2016/TTr-HĐQT                                                                                                                                                                                                                                                Tp. Vinh,ngày    07                              tháng                  07                     năm2016
 
TỜ TRÌNH
 (V/v: Phê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CTCP Khoáng sản Nghệ An năm 2015 và kế hoạch 2016)
Kính trìnhĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP KHOÁNG SẢN NGHỆ AN

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Nghệ An;
 • Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty 2015,

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:
 

 1. Tổng mức thù lao thành viên HĐQT& BKS năm 2015:
 2. Thù lao của Hội đồng quản trị: 51.600.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu, sáu trăm ngàn đồng)
 3. Thù lao của Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng)

 

 1. Kế hoạch thù lao năm 2016:

Tổng mức thù lao: 80.400.000 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng).
Trong đó:

 • Đối với Hội đồng quản trị:
 • Chủ tịch: 1.500.000 đồng/tháng.
 • Thành viên: 700.000 đồng/người/tháng.
 • Đối với Ban kiểm soát:
 • Trưởng ban: 1.000.000 đồng/tháng.
 • Thành viên: 700.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:
-    Như trên
-    Thành viên HĐQT
-    Lưu VT
 

        T/M  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 TRƯƠNG SỸ BÁ

 
CTYCPKHOÁNG SẢN NGHỆ AN                                                                                              CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
                      BAN GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                                                     Độclập-Tựdo- Hạnhphúc

Số:                     /2016/TTr-HĐQT                                                                                                                                                                                                               Tp. Vinh,ngày         07                                tháng                  07                     năm2016
TỜ TRÌNH
 (V/v: Phê chuẩn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 và
kế hoạch kinh doanh năm 2016 Công ty CP Khoáng sản Nghệ An)
Kính trìnhĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP KHOÁNG SẢN NGHỆ AN

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Nghệ An;
 • Căn cứ Báo cáo Báo cáo tài chính hợp nhất công ty 2015;

 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ An trình Đại Hội đồng cổ đông phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016 (đính kèm Báo cáo của Ban giám đốc) với một số chỉ tiêu tài chính tóm lược như sau:

 1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015:                                                                                                                                      
 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:                               

 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Thành viên HĐQT
 • Lưu VT

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
TRƯƠNG SỸ BÁ

 
 
 
 
 
 
CTYCPKHOÁNG SẢN NGHỆ AN                                                                                              CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
                      BAN GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                                                     Độclập-Tựdo- Hạnhphúc

Số:                     /2016/TTr-HĐQT                                                                                                                                                                                                               Tp. Vinh,ngày     07                                tháng                  07                     năm2016
TỜ TRÌNH                                
 (V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016)

Kính trình:ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP KHOÁNG SẢN NGHỆ AN
 

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ an;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ an và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

 1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
 2. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2016;
 3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
 4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
 5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 6. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
 7. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

 • Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC;
 • Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC;
 • Công ty TNHH kiểm toán VFA.
 • Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán
 • Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như trên;
 • Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn !
 
Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Thành viên HĐQT
 • Lưu VT

 

 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
 
 
 
TRƯƠNG SỸ BÁ

 
                                       
CTYCPKHOÁNG SẢN NGHỆ AN                                                                                              CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
                      BAN GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                                                     Độclập-Tựdo- Hạnhphúc

Số:                     /2016/TTr-HĐQT                                                                                                                                                                                                               Tp. Vinh,ngày     07                                tháng                  07                     năm2016
TỜ TRÌNH                                
 (V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS năm 2016)

Kính trình:ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP KHOÁNG SẢN NGHỆ AN
 

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ an;
 • Căn cứ biên bản họp HĐQT số 07/2016/BB-HĐQT ngày 05/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Nghệ An.

Hội đồng quản trị công ty CP Khoáng sản Nghệ An kính trính Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  công ty như sau:

 1. Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:

 1. Thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên:
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
            Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Nghệ An kính đề nghị hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 đối với …
 

Trân trọng cảm ơn !
 
Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Thành viên HĐQT
 • Lưu VT

 

 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
 
 
 
 
TRƯƠNG SỸ BÁ