Ban lãnh đạo

Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Ông: Trương Sỹ Bá
Giám đốc Công ty:
Ông: Đặng Văn Sự