Ban lãnh đạo

Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Ông: Trần Văn Quế 
Giám đốc Công ty:
Ông: Phan Xuân Sơn