Đá vôi trắng kích cỡ 0.5cm - 4cm

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.4%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0.1%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.04%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0.03%
Kích thước   0.5 - 4 cm
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >94%
Hàm lượng cacbon   0%