Thông cáo báo chí - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi tới tất cả các quý cổ đông, các khách hàng quan tâm.

Nghị quyêt đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020.

Mời Download tại đây