Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty cô phần khoáng sản Nghệ An xin công bố Báo cáo tài chính năm 2019.

Xin mời tải về tại đây