Đá vôi trắng Loại A, kích cỡ 20-40 cm

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.5%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0.15%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.03%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 >94%
Kích thước   20 - 40  cm
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >94%
Hàm lượng cacbon   0%
PH   8-10